ภาพรวมของจังหวัด กรุงเทพมหานคร

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยเทคนิคดุสิต วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วิทยาลัยพณิชยการบางนา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 20,057 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 14,244 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 5,813 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 28.98

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น