ภาพรวมของจังหวัด
Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/dve2020/app/home/function.inc.php on line 13
กรุงเทพมหานคร

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยเทคนิคดุสิต วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วิทยาลัยพณิชยการบางนา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 22,474 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 15,863 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 6,611 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 29.42

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา


Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/dve2020/library/dashboard.fun.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/dve2020/library/dashboard.fun.php on line 321

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/dve2020/library/dashboard.fun.php on line 341

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น


Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/dve2020/library/dashboard.fun.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/dve2020/library/dashboard.fun.php on line 321

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/dve2020/library/dashboard.fun.php on line 341

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น