ภาพรวมของจังหวัด สมุทรปราการ

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 6,197 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 5,006 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,191 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 19.22

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น