ภาพรวมของจังหวัด ชัยนาท

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,240 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,896 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 344 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.11

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น