ภาพรวมของจังหวัด ชลบุรี

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 15,582 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 13,565 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 2,017 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 12.94

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น