ภาพรวมของจังหวัด ระยอง

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง วิทยาลัยการอาชีพแกลง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 10,731 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 6,592 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 4,139 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 38.57

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น