ภาพรวมของจังหวัด ตราด

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตราด วิทยาลัยสารพัดช่างตราด วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,624 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,300 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 324 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 12.35

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น