ภาพรวมของจังหวัด ปราจีนบุรี

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 8,156 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 7,199 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 957 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.73

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น