ภาพรวมของจังหวัด บุรีรัมย์

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย วิทยาลัยการอาชีพสตึก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 18,493 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 15,111 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 3,382 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.29

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น