ภาพรวมของจังหวัด ชัยภูมิ

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 8,193 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 5,707 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 2,486 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 30.34

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น