ภาพรวมของจังหวัด อำนาจเจริญ

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,755 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,300 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 455 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 12.12

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น