ภาพรวมของจังหวัด หนองบัวลำภู

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,843 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,968 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 875 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 22.77

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น