ภาพรวมของจังหวัด เลย

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 6,143 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 5,257 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 886 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 14.42

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น