ภาพรวมของจังหวัด หนองคาย

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 5,019 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,831 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,188 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 23.67

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น