ภาพรวมของจังหวัด สกลนคร

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 11,319 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 9,683 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,636 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 14.45

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น