ภาพรวมของจังหวัด นครพนม

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง วิทยาลัยการอาชีพนาแก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,622 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,837 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,785 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 49.28

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น