ภาพรวมของจังหวัด มุกดาหาร

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,877 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,597 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 280 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.73

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น