ภาพรวมของจังหวัด
Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/dve2020/app/home/function.inc.php on line 13
ลำพูน

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,651 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,126 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 525 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.29

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา


Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/dve2020/library/dashboard.fun.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/dve2020/library/dashboard.fun.php on line 321

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/dve2020/library/dashboard.fun.php on line 341

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น


Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/dve2020/library/dashboard.fun.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/dve2020/library/dashboard.fun.php on line 321

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/dve2020/library/dashboard.fun.php on line 341

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น