ภาพรวมของจังหวัด ลำพูน

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,876 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,319 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 557 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.42

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น