ภาพรวมของจังหวัด ลำปาง

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม วิทยาลัยการอาชีพเถิน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 8,710 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 7,150 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,560 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 17.91

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น