ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:47:22 น. Update

87,372
สถานประกอบการ
433
สถานศึกษาทั้งหมด
413
สถานศึกษาทวิภาคี
95.38
ร้อยละของสถานศึกษาทวิภาคี
640,706
ผู้เรียนทั้งหมด
509,229
ผู้เรียนปกติ
131,477
ผู้เรียนทวิภาคี
20.52
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี
ปักหมุด 29 จังหวัด ทวิภาคีเข้มข้น
ผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา ระดับปวช. และ ปวส.
Update
 • อุตสาหกรรม : 72,977
 • พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ : 30,202
 • ศิลปกรรม : 3,313
 • คหกรรม : 3,508
 • เกษตรกรรม : 2,057
 • ประมง : 344
 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว : 7,030
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอ : 35
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : 1,612
 • อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี : 18
 • พาณิชยนาวี : 186
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรฯ : 111
 • ทล.บ. : 10,030
 • จำนวนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา
 • ระดับ ปวช. : 33,313
 • ระดับ ปวส. : 88,134
 • ระดับ ทล.บ : 10,030
 • สัดส่วนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น
  ระดับ ปกติ ทวิภาคี รวม
  ปวช.1 129,376 12,903 142,279
  ปวช.2 104,986 8,699 113,685
  ปวช.3 134,216 11,711 145,927
  ปวส.1 69,280 45,191 114,471
  ปวส.2 71,338 42,943 114,281
  ทล.บ.1 32 5,243 5,275
  ทล.บ.2 1 4,787 4,788
  509,229 131,477 640,706
  สัดส่วนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามเพศ
  ระบบ ชาย หญิง รวม
  ปกติ 320,682 188,548 509,230
  ทวิภาคี 86,092 45,385 131,477
  406,774 233,933 640,707