ภาพรวมของจังหวัด แพร่

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ วิทยาลัยการอาชีพลอง วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 6,468 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,940 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,528 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 23.62

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น