ภาพรวมของจังหวัด สมุทรสาคร

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,303 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,342 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 961 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 22.33

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น