ภาพรวมของจังหวัด สมุทรสงคราม

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,181 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,821 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 360 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 16.51

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น