ภาพรวมของจังหวัด เพชรบุรี

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 5,967 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,851 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,116 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.70

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น