ภาพรวมของจังหวัด พังงา

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,347 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,226 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,121 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 33.49

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น