ภาพรวมของจังหวัด ภูเก็ต

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคถลาง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 5,612 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,741 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,871 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 33.34

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น