ภาพรวมของจังหวัด ระนอง

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระนอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,225 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,978 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 247 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.10

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น