ภาพรวมของจังหวัด สตูล

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล วิทยาลัยการอาชีพละงู

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,634 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,300 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 334 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.19

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น