ภาพรวมของจังหวัด ตรัง

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง วิทยาลัยการอาชีพกันตัง วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 5,768 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,527 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,241 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 21.52

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น