ภาพรวมของจังหวัด ปัตตานี

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 6,423 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 5,956 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 467 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 7.27

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น