ภาพรวมของจังหวัด บึงกาฬ

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคเซกา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,752 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,956 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 796 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 21.22

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น