ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 883 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 692 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 191 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 21.63

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น