ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 908 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 720 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 188 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 20.70

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น