ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,019 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,441 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 578 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 28.63

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น