ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,997 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,387 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 610 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 30.55

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น