ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,804 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,558 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 246 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.77

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น