ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 306 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 114 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 192 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 62.75

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น