ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 322 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 295 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 27 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.39

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น