ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 592 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 430 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 162 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 27.36

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น