ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,417 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 989 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 428 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 30.20

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น