ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 458 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 59 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 399 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 87.12

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น