ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,023 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,229 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 794 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 19.74

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น