ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 215 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 6 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 209 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 97.21

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น