ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 848 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 653 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 195 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 23.00

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น