ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,705 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,483 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 222 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 5.99

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น