ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 782 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 173 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 609 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 77.88

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น