ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,744 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,442 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 302 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 17.32

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น