ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 609 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 373 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 236 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 38.75

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น