ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 119 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 83 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 36 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 30.25

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น