ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเสนา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,098 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 993 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 105 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.56

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น