ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 289 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 259 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 30 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.38

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น