ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 524 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 465 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 59 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.26

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น