ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,334 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,201 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 133 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.97

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น