ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,682 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,540 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 142 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.44

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น